Zakres usług

Strona główna > Zakres usług

Do kogo kieruję swoje usługi?

Usługi prawne kieruję do klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Formę i zakres pomocy prawnej zawsze dostosowuję do potrzeb konkretnej sprawy. W szczególności udzielam porady prawnych, sporządzam opinie prawne oraz inne dokumenty (umowy, regulaminy, pisma procesowe) oraz reprezentuję swoich Klientów przed wszystkimi Sądami i organami administracji publicznej. Prowadzę również w imieniu moich Klientów negocjacje oraz inicjuję polubowne ścieżki rozwiązywania sporów.

W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców rozwiązuję wszystkie problemy prawne, które powstaną w związku z prowadzeniem przez Państwa działalności gospodarczej. Pomoc prawna obejmuje bieżące doradztwo prawne, również w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, bieżącą pomoc prawną w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji (regulaminy, umowy), udział w negocjacjach oraz reprezentację w Sądzie i w postępowaniach administracyjnych.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii. Poniżej znajdziecie Państwo opis poszczególnych specjalizacji oraz przykładowe sprawy, które prowadzę w ramach nich. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące mojej oferty, zapraszam do kontaktu.

Prawo cywilne

Świadczę kompleksowe usługi prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Odszkodowania

Pomagam moim Klientom uzyskać możliwie najwyższe rekompensaty finansowe.

Prawo karne

Jestem obrońcom w procesach karnych. Udzielę Państwu profesjonalnego wsparcia.

Prawo rodzinne

Specjalizuję się w rozwiązywaniu problemów prawnych z prawa rodzinnego.

Sprawy rozwodowe

Szczególnym obszarem mojego zainteresowania zawodowego są sprawy o rozwód.

Prawo spadkowe

Rozwiązuję wszystkie problemy prawne z zakresu prawa spadkowego.

Prawo Administracyjne

W ramach wykonywanej praktyki zawodowej prowadzę sprawy administracyjne.

Obsługa prawna firm

Pomagam przedsiębiorcom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych.

Prawo cywilne

Prawo cywilne to bardzo rozbudowana dziedzina prawa. Reguluje ona stosunki prawne między podmiotami prawa prywatnego (osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty). Składa się z kilku działów, a mianowicie z części ogólnej (regulacje prawne wspólne dla innych instytucji prawa cywilnego), części rzeczowej (regulacje prawne dotyczące prawa własności, stanu faktycznego posiadania, współwłasności, zasiedzenia, użytkowania, służebności i inne), części zobowiązaniowej (regulacje dotyczące szeroko rozumianych kontraktów, na przykład umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu i innych). Pomagam moim Klientom rozwiązywać wszystkie problemy prawne, które mogą wyniknąć na gruncie poszczególnych działów prawa cywilnego. W ramach współpracy możecie Państwo liczyć na bieżące doradztwo prawne, w formie porad prawnych (na osobistym spotkaniu w Kancelarii oraz online – za pomocą środków komunikowania się na odległość) oraz opinii prawnych. Nadto przygotowuję wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności umowy oraz pisma procesowe oraz reprezentuję swoich Klientów przed wszystkimi Sądami we wszystkich instancjach, nie wyłączając postępowania przed Sądem Najwyższym.

Sprawy odszkodowawcze

Jedną z głównych specjalizacji mojej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi jest prowadzenie spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia. Pomagam moim Klientom uzyskać możliwie najwyższą rekompensatę finansową za wszelkie szkody (uszczerbek majątkowy) i krzywdy (uszczerbek niemajątkowy), które stałych się ich udziałem. Prowadzę sprawę od początku do końca, zaczynając od podjęcia próby w przedmiocie polubownego zakończenia sprawy, aż po uzyskanie korzystnego orzeczenia i ewentualne skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Prowadzę wszelkie sprawy dotyczące odszkodowania/zadośćuczynienia za szkody na osobie i na mieniu. Najczęściej są to zdarzenia, które powstały w związku z różnymi wypadkami (wypadki komunikacyjne, wypadki na ulicy, wypadki przy pracy), błędami medycznymi personelu podmiotu leczniczego oraz zdarzeniami losowymi, które wygenerowały szkodę w mieniu (spalenia, zalania, uszkodzenia majątku nieruchomego i ruchomego).

Prawo karne

Prowadzę rozbudowaną praktykę zawodową z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego wykonawczego (wykonanie kary) oraz prawa wykroczeń. Oferuję swoim Klientom profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania, to jest od momentu zatrzymania (niekiedy powiązanego z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie), aż po prawomocne zakończenie sprawy w Sądzie. W razie konieczności bronię interesów swoich Klientów również w Sądzie Najwyższym, uprzednio przygotowując skargę kasacyjną. Z uwagi na specyfikę i powagę tej dziedziny prawa, zawsze działam szybko i stanowczo. Przygotowuję odpowiednią strategię procesową i wdrażam ją już od samego początku. Dzięki temu Państwa szanse na korzystne rozwiązanie problemów prawnych wzrastają. Prowadzę również sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego (odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary, wstrzymanie wykonania kary, zatarcie skazania lub ukarania).

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne stanowi główną specjalizacją mojej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi. Prowadzę obszerną praktykę adwokacką z tej dziedziny prawa i rozwiązuję problemy prawne swoich Klientów. Podczas pracy z materią rodzinną wykazuję się nadto odpowiednią empatią dla Państwa problemów. Mam świadomość, że wiążą się one z dużymi emocjami i dlatego wspieram Państwa również w tym zakresie. W szczególności prowadzę sprawy o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie władzy rodzicielskiej, ustalenie opieki i kontaktów, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie. Podczas wykonywania swoich obowiązków staram się unikać długotrwałych procedur. Wybieram takie działania prawne, które w danej sytuacji są najbardziej optymalne. Ochronię Państwa interesy i dołożę wszelkich starań, aby szeroko rozumiany sukces stał się Państwa udziałem. 

Sprawy rozwodowe

Sprawy o rozwód stanowią szczególny fragment prawa rodzinnego. Zwykle na kanwie postępowania rozwodowego powstaje wiele innych problemów prawnych dotyczących różnych sfer życia małżonków, poczynając od sfery majątkowej (podział majątku wspólnego małżonków), po osobistą (kwestie dotyczące między innymi władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi). Niekiedy jednak rozwód będzie konieczny. Jeżeli między małżonkami trudno znaleźć jakąkolwiek nić porozumienia, to rozwiązanie małżeństwa przez rozwód stanowi jedyne remedium na tego rodzaju problemy. Sprawy o rozwód są doniosłe w swoich skutkach. Oddziałują one bowiem na życie małżonków na wiele lat po wyroku (chociażby kwestia dotycząca alimentów lub władzy rodzicielskiej. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o profesjonalną reprezentację swoich interesów przed Sądem. W ten sposób wzrośnie Państwa bezpieczeństwo i szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. 

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, która reguluje zasady dziedziczenia (sukcesji), a więc przechodzenia praw i obowiązków majątkowych z osoby zmarłej (spadkodawcy) na spadkobierców tej osoby (najczęściej członków rodziny). 

W szczególności prowadzę sprawy o:

– stwierdzenie nabycia spadku;

– podważenie ważności testamentu;

– zachowek;

– dział spadku;

– przyjęcie/odrzucenie spadku;

– ustalenie niegodności dziedziczenia;

– wydziedziczenie;

– zabezpieczenie spadku;

– wykonanie testamentu.

 

Prawo administracyjne

Prowadzę doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego. Reprezentuję swoich Klientów przed organami administracji, w trakcie postępowań administracyjnych, jak również inicjuję postępowania przygotowując i składając odpowiednie wnioski i podania. Udzielam również wsparcia prawnego na etapie postępowania sądowoadministracyjnego przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Obsługa prawna firm

Prowadzicie Państwo firmę? Problemy prawne nie pozwalają się Państwu w pełni skupić się na wykonywaniu działalności gospodarczej? Obawiacie się, że konsekwencje prawne ewentualnych zaniedbań mogą być daleko idące? Decydując się na nawiązanie współpracy z moją Kancelarią Adwokacką w Łodzi nie będziecie musieli się Państwo więcej martwić tymi aspektami. Przejmę na siebie załatwienie wszystkich spraw o zabarwieniu prawnym. Będę rozwiązywać bieżące problemy prawne oraz zapobiegać powstawaniu kolejnych. Zwiększycie tym samym bezpieczeństwo swoich interesów. Model współpracy zależy od Państwa potrzeb w tym zakresie, a ja wykazuję się daleko idącą elastycznością w tej materii. 

Pytania i odpowiedzi

Przede wszystkim musicie Państwo usystematyzować sobie wszystkie fakty dotyczące sprawy oraz przygotować niezbędną dokumentację, która pozostaje w związku z Państwa problemem. Dzięki takiemu przygotowaniu będę mogła udzielić Państwu fachowego i rzetelnego wsparcia prawnaego już na pierwszym spotkaniu w Kancelarii.

Na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, między innymi stopień skomplikowania konkretnego zagadnienia prawnego oraz nakład pracy potrzebny na świadczenie pomocy prawnej. Każda sprawa jest nieco inna i dlatego wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie.

Sprawy wskazane powyżej mają charakter przykładowy. Oznacza to, że prowadzę również inne postępowania, które nie zostały wymienione powyżej. W celu ustalenia zakresu moich usług, zaprasza do kontaktu.

Nie. Mogę jednak zagwarantować, że dołożę wszelkich starań, aby rzeczony skutek osiągnąć, wykorzystując do tego swoją wiedzę i doświadczenie. Gwarancja w zakresie określonego rozstrzygnięcia pozostawałby w sprzeczności z normami etycznymi obowiązującymi adwokatów.